3-800×482

giá trị cốt lõi của một bộ sưu tập được tạo ra là nhờ các nhà vẽ mẫu và hàng giờ nghiên cứu xu hướng thời trang của thị trường