minhhoa

Kẻ sọc và màu đen là vũ khí bất diệt cho các bạn “béo và lùn”